iFly kortingsregeling

In 2016 wil de KNVvL Afdeling Zweefvliegen 80 jongeren van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2016) de kans geven om een heel jaar te zweefvliegen voor ongeveer de helft van de normale prijs. Deze regeling is bestemd voor jongeren die een HAVO- of VWO-opleiding volgen met ten minste Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket en die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart. De iFly! regeling wordt door EPST (www.epst.nl) en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen financieel ondersteund met de verwachting dat uit de kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige burgerluchtvaartpiloten voortkomen.

Een nieuwe Spelregel voor 2016 is dat aspirant KNVvL-leden die aan de iFly! voorwaarden voldoen, zich nu ook aan kunnen melden. De kandidaten die aan deze iFly! Regeling willen deelnemen mogen nog geen volledig lid van de KNVvL zijn.  Mocht bijvoorbeeld uit de KNVvL administratie blijken dat de kandidaat al wel lid is van de KNVvL,  dan wordt hij of zij alsnog uitgesloten van deelname.

Aanmelding kandidaten

De kandidaten (lees hiervoor bij minderjarigen de ouder/voogd namens hem/haar) kunnen zich via het inschrijfformulier dat op de website van de KNVvL  Afdeling Zweefvliegen (www.ifly.zweefportaal.nl) komt te staan, tot 15 januari 2016 aanmelden. Er is sponsoring voor  80 kandidaten (per kandidaat € 250,- plus een korting op het KNVvL lidmaatschap, een gratis EVO boekje (Elementaire Vliegopleiding) en een logboekje. Tot nu toe waren er altijd meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen; gemiddeld genomen kan slechts 2/3 van de aanmeldingen daadwerkelijk bij de clubs geplaatst worden.

Gang van zaken nà aanmelding via website

Het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen verdeelt aan de hand van de inschrijvingen de kandidaten over de deelnemende clubs, waarbij de volgende criteria in acht worden genomen: meisjes en studenten hebben voorrang, er wordt per club gekeken naar de toewijzing van voorgaande jaren,  er is een redelijke verdeling over de clubs. De clubs krijgen te horen hoeveel kandidaten zij kunnen selecteren. De club selecteert zelf de kandidaten. De geselecteerde kandidaten betalen zelf het voor deze zweefvliegclub geldende normale contributiebedrag/startgeld (geen entreegeld) aan de club.

Kandidaten betalen hun eigen bijdrage van € 70 aan de club. De club ontvangt na de introductiedag van de KNVvL Woerden een verzamelfactuur van de geselecteerde iFly!-ers. Is er een iFly!-er niet op de introductiedag verschenen dan wordt hij of zij niet in rekening gebracht. De iFly!-ers ontvangen op de introductiedag het EVO en logboekje plus het verzekeringsbewijs met KNVvL lidmaatschapskaart.

Deelnemingsvoorwaarden voor de clubs en de kandidaten

Per 6 oktober 2015 hebben de zweefvliegclubs die aan deze iFly! regeling willen meewerken zich al opgegeven bij het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen met vermelding van het aantal plaatsen dat zij beschikbaar hebben. Het opgeven betekent ook dat de club instemt met de Spelregels voor de iFly! regeling 2016. De clubs bieden de iFly!-ers een normaal lidmaatschap aan, met ten minste 30 starts en zullen geen entree- of inschrijfgeld heffen of een deelname verplicht stellen aan buitenlandse kampen. De iFly!-ers worden voor het hele contributiejaar 2016 volledig lid van de club. De deelnemer betaalt zelf aan de club het normale contributiebedrag/startgeld.

Tussentijdse rapportage

Uiterlijk 15 juli van het iFly! jaar wordt een verplichte, tussentijdse rapportage van de iFly!-er verwacht. Deze rapportage houdt in dat de iFly!-er een kopie maakt van het logboekje met zijn of haar gemaakte starts vanaf het begin van het vliegseizoen tot medio juli.  Deze informatie moet per post verstuurd worden naar het Bureau Afdeling Zweefvliegen, Postbus 618,  6800 AP  ARNHEM. Aan EPST wordt een rapportage verstuurd van de ontvangen kopieën van de logboekjes.

Insturen kopieën logboekje door de iFly!-ers aan het einde van het vliegseizoen

De kandidaten zullen uit eigen beweging er zorg voor dragen dat duidelijke kopieën van het logboekje met daarin alle gemaakte starts in 2016, afgetekend voor juistheid door de club, vóór 15 november 2016 in het bezit zijn van het Bureau Afdeling Zweefvliegen. De kopieën dienen per post gestuurd te worden aan de Afdeling Zweefvliegen,  Postbus 618, 6800 AP ARNHEM en niet naar EPST!! Digitale kopieën kunnen vanwege de onduidelijkheid niet worden geaccepteerd. Indien de gevraagde informatie niet voor 15 november 2016 in het bezit is van het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen, dan stopt iedere aanspraak op uitbetaling.

Uit te betalen subsidie/sponsorgeld aan geselecteerde ifly!-ers

De kandidaat ontvangt aan het eind van het jaar € 250,- van de KNVvL  Afdeling Zweefvliegen als hij/zij heeft deelgenomen aan de door EPST verzorgde verplichte voorlichtingsbijeenkomst in het voorjaar,  een tussentijdse rapportage  heeft ingediend bij de Afdeling Zweefvliegen per medio juli ,  aan het eind van het vliegseizoen minimaal 30 starts heeft gemaakt en een kopie van het volledige ingevulde logboekje met daarin alle gemaakte starts in 2016 heeft ingestuurd (zie hiervoor). Bij minder dan 30 starts zal er geen vergoeding gegeven worden, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het Afdelingsbestuur Zweefvliegen).

 

Bron: zweefvliegportaal.nl